Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

 

Privacyverklaring
Hieronder staat hoe wij met jouw gegevens omgaan:

 • als je via onze website contact met ons opneemt of een fietstour boekt, bewaren wij de door jou ingevulde persoonsgegevens maximaal 24 maanden.
 • deze persoonsgegevens gebruiken we om jou:
  • te kunnen bellen, whatsappen of mailen over de fietstour die je wilt boeken / geboekt hebt.
  • na afloop van de tour te benaderen om ons een review te geven (in de meeste gevallen een verzoek via Tripadvisor).
 • tijdens de fietstours nemen wij soms foto’s om deze op onze website, op Facebook of Tripadvisor te plaatsen. Als je niet wilt dat je (herkenbaar) op de foto komt, maak dit vooraf of tijdens de fietstour aan de gids kenbaar.


Algemene voorwaarden
Hieronder staan de algemene voorwaarden van Stichting Fietsstad Groningen. Het postadres van Stichting Fietsstad Groningen is Willem Plojterlaan 4, 9766 PL  Eelderwolde, met het KvK-nummer 000027887367.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@fietsstadgroningen.nl, +31 (0)6 1831140.

Stichting Fietsstad Groningen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de reservering of aanvraag van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere reservering of aanvraag bij Fietsstad Groningen en u. Fietsstad Groningen zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Deze zijn online inzichtelijk op www.fietsstadgroningen.nl.

Artikel 2 – Reservering

 1. Bij Fietsstad Groningen kunt u een fietstour boeken. Een reservering komt tot stand wanneer u op een van onderstaande manieren laat blijken met de reservering of aanvraag in te stemmen. Dit kan via een online reservering of telefonische reservering.
 2. Een online reservering is definitief als u van ons een bevestiging heeft gekregen.
 3. Een telefonische reservering is definitief wanneer dit telefonisch wordt doorgegeven
 4. U wordt verantwoordelijk gesteld voor het volledig en naar juistheid invullen van het boekingsformulier.
 5. Degene die boekt draagt de verantwoordelijkheid van de mede-deelnemers van een geboekte fietstour zoals uiteengezet in deze voorwaarden.
 6. Wanneer een dienst van Fietsstad Groningen is geboekt via een partner, blijven de algemene voorwaarden van Fietsstad Groningen van toepassing.

Artikel 3 – Prijs

 1. Gehanteerde prijzen voor de tours, worden getoond op de website. Deze prijzen zijn leidend maar zijn onder voorbehoud van eventuele zet- of drukfouten.
 2. Fietsstad Groningen mag de prijs tussentijds aanpassen bijvoorbeeld als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de boeking of reservering.

Artikel 4 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient voorafgaand aan of direct na afloop van de fietstour te worden voldaan.
 2. Betaling moet worden voldaan middels contant geld.
 3. Groepen of bedrijven kunnen ook middels een factuur betalen.
 4. Als u de factuur niet op tijd betaalt, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente (consument) of de wettelijke handelsrente (onderneming) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Als u in verzuim bent, dan bent u alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Fietsstad Groningen. Bij een factuurbedrag tot €300 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten 15% van het factuurbedrag.

Artikel 5 – Fietstours

 1. Fietsstad Groningen behoudt zich het recht voor om de data van fietstours aan te passen en de routes aan te passen.
 2. Tijdens de ‘Open Fietstours’ kunnen meerdere personen deelnemen. Dit betekent dat u niet altijd uitsluitend met een eigen gezelschap deelneemt aan de tour.
 3. Een ‘Privé Fietstour’ houdt in dat deelname altijd uitsluitend met eigen gezelschap is. Gidsen die worden ingewerkt kunnen wel deelnemen aan de Privé Fietstour.

Artikel 6 – Gebruik fietsen

 1. U en mede-deelnemers vergewissen zich van de goede staat van de fiets bij start tour en dienen de fietsen in dezelfde staat terug te brengen.
 2. De fietsen dienen te allen tijde op slot vast gezet te worden met de twee door Fietsstad Groningen bijgeleverde sloten. Het kettingslot dient altijd aan een vast object of andere fiets vastgemaakt te worden.
 3. Als een sleutel van een fiets is kwijt geraakt wordt er €25 euro van de eventuele waarborgsom ingehouden door Fietsstad Groningen. Indien er in geval van een fietstour vooraf geen waarborgsom is voldaan, worden deze kosten achteraf in rekening gebracht.
 4. Bij diefstal wordt de nieuwprijs per gestolen fiets in rekening gebracht en bent u verplicht aangifte te doen en Fietsstad Groningen direct telefonisch op de hoogte te stellen via telefoonnummer: +31 (0)6-18311480.
 5. Indien er schade is ontstaan tijdens tour en het bedrag van de schade hoger is dan de waarborgsom, dient de u dit bijkomende bedrag direct te voldoen. Indien er schade is ontstaan die gelijk is aan of lager is dan de waarborgsom, zal deze worden ingehouden van de waarborgsom. U bent gehouden de schade of ongeval onmiddellijk telefonisch via +31 (0)6-18311480 te melden aan Fietsstad Groningen en in ieder geval bij het inleveren van de fiets.
 6. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle (verkeers-)regels. Boetes zijn te allen tijde voor eigen rekening.
 7. Fietsstad Groningen heeft geen verzekering afgesloten ten behoeve van ongevallen of diefstal. U dient hiervan op de hoogte te zijn en hier eventueel zelf voor zorg te dragen.

Artikel 7 – Annuleringen

 1. Als u uw Boeking wilt annuleren, verzoeken wij zo spoedig mogelijk (voorafgaand aan de fietstour) telefonisch contact op te nemen met: +31 (0)6-18311480 of met de gids.
 2. Bij een Open Fietstour zijn geen kosten verbonden aan annuleringen.
 3. Als u een Privé Fietstour wilt annuleren vragen wij u om uiterlijk 24 uur voor aanvang van de tour telefonisch +31 (0)6-18311480. Neemt u later contact met ons op, dan brengen wij 100% van de kosten voor de Privé Tour in rekening.
 4. Als u bij ons een arrangement hebt geboekt en dit wilt annuleren, vragen wij u uiterlijk 48 uur van tevoren dit telefonisch aan ons door te geven via: +31 (0)6-18311480. Aangezien wij samenwerken met restaurants en andere bedrijven, is het helaas niet mogelijk om korter dan 48 uur van tevoren te annuleren. Annuleert u uw Boeking later, dan brengen wij 100% van het bedrag van uw arrangement in rekening.

­

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding

 1. Fietsstad Groningen mag de Boeking opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de Boeking ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Fietsstad Groningen mag nakoming van de Boeking opschorten of ontbinden als u uw verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. U moet Fietsstad Groningen dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Door regulier goed en zorgvuldig onderhoud te plegen, proberen wij onze fietstours zo veilig mogelijk te houden.
 2. Fietsstad Groningen zal bepalen of een deelnemer in staat is op een veilige manier te kunnen deelnemen aan de fietstour. Indien Fietsstad Groningen een of meerdere deelnemers niet in staat acht veilig deel te kunnen nemen aan de fietstour kan Fietsstad Groningen een deelnemer weigeren. Dit in verband met de veiligheid.
 3. Ondanks alle zorgvuldige veiligheidsmaatregelen, blijft deelname aan de fietstours volledig op eigen risico van u en de deelnemers.
 4. Fietsstad Groningen is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel of andere schade die is ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de fietstours, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van Fietsstad Groningen.
 5. Als Fietsstad Groningen aansprakelijk is dan is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Fietsstad Groningen aan Fietsstad Groningen uitkeert. Dit geldt alleen voor deelname tijdens de fietstour.

Artikel 10 – Vrijwaring

 1. U vrijwaart Fietsstad Groningen voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door gebruik van de diensten van Fietsstad Groningen.
 2. Als derden Fietsstad Groningen aanspreken, zal u Fietsstad Groningen zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van u in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als u geen maatregelen neemt in verband met lid 2, mag Fietsstad Groningen zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Fietsstad Groningen, komen geheel voor uw rekening en risico.

Artikel 11 – Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 12 – Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Nederlands recht.

Artikel 14 – Bevoegde rechter
Rechtbank Groningen.